Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 644
  • Trong tuần: 4 145
  • Tổng lượt truy cập: 423040
  • Tất cả: 986
Đăng nhập
Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 332

Ngày 17/6/2022 Sở Giao thông vận tải Cao Bằng đã ban hành báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định dan và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Cao Bằng

 1. Đối với Công tác chỉ đạo triển khai

Sở Giao thông vận tải đã quán triệt đầy đủ các nội dung của Đề án đến các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng quy định.

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dan tỉnh và một số nhiệm vụ được phân công, Sở Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch số 964/KH-SGTVT ngày của  Sở Giao thông vận tải về việc Triển khai thực hiện Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

2. Kết quả thực hiện:

Đối với nội dung “Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4’

- Phối hợp với các Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để cung cấp tài liệu, thông tin khi có yêu cầu, phục vụ quá trình xây dựng, kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

- Căn cứ hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính (theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và sự tham gia của nhân dân.

- Thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Sở Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch 53/KH-SGTVT ngày 07/1/2022 về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên
thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 của Sở GTVT Cao Bằng.

Về nhiệm vụ kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến ngày 10/5/2022 các đơn vị nghiệp vụ của ba Bộ (Giao thông vận tải, Công an, Thông tin và Truyền thông) đã thống nhất bộ chỉ tiêu thông tin, phương thức kết nối, xây dựng hệ thống và hoàn thành kiểm thử kỹ thuật kết nối giữa các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải (cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện) với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Dự kiến các Bộ sẽ triển khai chính thức vào tháng 6/2022, các dịch vụ và phạm vi kết nối như sau:

a. Về kết nối cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Dịch vụ chia sẻ thông tin:

+ Cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe chia sẻ 07 thông tin cho Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư gồm: Số GPLX; Hạng GPLX; Ngày cấp GPLX; Ngày hết hạn GPLX; Đơn vị cấp; Số Serial GPLX; Ngày trúng tuyển.

+ Dịch vụ lấy thông tin Giấy phép lái xe cần các tham số: Số Chứng minh nhân dân/ Số căn cước công dân/ Số định danh cá nhân; Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh.

+ Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu giấy phép lái xe trên toàn quốc.

- Dịch vụ đồng bộ thông tin GPLX khi xác thực thông tin công dân:

+ Khi hệ thống Công nghệ thông tin Giấy phép lái xe xác thực thành công thông tin công dân nhằm thực hiện cấp/đổi GPLX cơ sở dữ liệu GPLX sẽ chia sẻ 07 thông tin cho cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư gồm: Số GPLX; Hạng GPLX; Ngày cấp GPLX; Ngày hết hạn GPLX; Đơn vị cấp; Số Serial GPLX; Ngày trúng tuyển.

+ Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu giấy phép lái xe trên toàn quốc.

b. Về kết nối cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Dịch vụ chia sẻ thông tin:

+ Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện sẽ chia sẻ 06 thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Biển số đăng ký; Số khung; Màu biển; Ngày đăng kiểm gần nhất; Hạn đăng kiểm kỳ tới; Niên hạn sử dụng của phương tiện.

+ Dịch vụ lấy thông tin đăng kiểm phương tiện cần các tham số: Biển số đăng ký; Số khung; Màu biển.

+ Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu đăng kiểm phương tiện trên toàn quốc.

Về nhiệm vụ kết nối dịch vụ công Cấp, đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dich vụ công cấp, đổi giấy phép lái xe là 1 trong 25 thủ tục thiết yếu, ưu tiên kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng tới giảm thiểu thành phần hồ sơ, tạo điều kiện cho người dân khi làm thủ tục trực tuyến. Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai mở rộng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên phạm vi toàn quốc;

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ triển khai kết nối Hệ thống dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để khai thác dịch vụ Tra cứu thông tin công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Như vậy đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 theo đúng kế hoạch. Sau khi triển khai kết nối chính thức, cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe và cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện trên toàn quốc sẽ được kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

3. Nguồn nhân lực các cấp, năng lực công nghệ thông tin, trình độ chuyên môn, hành chính công, kế hoạch đào tạo

Hiện nay Sở GTVT có 01 chuyên viên phụ  trách về công nghệ thông tin do đó ảnh hưởng ít nhiều đến triển khai Đề án (nhiệm vụ của đề an 06 đối với ngành giao thông vận tải do phòng chuyên môn trực tiếp thực hiện). Để từng bước đáp ứng yêu cầu, Sở GTVT thường xuyên cử cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nói chung và phương thức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư giữa Cơ sở dữ liệu về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia do Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ trì nói riêng.

1. Ưu điểm:

Đề án 06 là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; việc triển khai Đề án phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với Chương trình chuyển đổi số của ngành nói chung và của tỉnh Cao Bằng.

Nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về các nội dung thuộc Đề án 06/CP còn hạn chế. Vì vậy, một số dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia tuy đã được triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt được còn thấp...

Sở đã xác định Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Triển khai mở rộng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên phạm vi toàn quốc;

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ triển khai kết nối Hệ thống dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để khai thác dịch vụ Tra cứu thông tin công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức ngành GTVT về các nội dung thuộc Đề án 06/CP góp phàn tăng tỷ lệ thực hiện một số dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong đó có thủ tục của ngành GTVT.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm phối hợp, giúp đỡ Sở Giao thông vận tải trong rà soát, kết nối, để đảm điều kiện, tiến độ cung cấp triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Mở các lớp bồi dưỡng để Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp về Đề án 06, đồng thời quan tâm chỉ đạo quyết liệt; tăng cường kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06; 

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về Đề án 06 nhằm tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả.

Đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm nguồn lực nhằm đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ.

 

Nguồn Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3