Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 57

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải


Thực hiện Kế hoạch số 3387/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2023, Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của Sở GTVT; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

II. YÊU CẦU

Căn cứ các nhiệm vụ tại Kế hoạch này xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; phát huy tinh thần sáng tạo, phối hợp chặc chẽ giữa các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ CCHC được giao.

Xác định công tác CCHC là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị.

Các nội dung CCHC phải được triển khai, thực hiện đồng bộ, có trọng
tâm, trọng điểm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực
hiện kế hoạch; nghiên cứu đề xuất, áp dụng nghiêm túc các giải pháp khắc phục
hạn chế trong CCHC trong năm 2023 và các năm tiếp theo

Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCCH của các đơn vị theo nhiệm vụ được giao là tiêu chí để xét hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC của Trung ương và của tỉnh tới toàn thể công chức, viên chức (CCVC) của Sở.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu đối với công tác CCHC.

3. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; kịp thời đôn đốc và hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch.

4. Tổ chức đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của Sở nhằm đánh giá thực chất, khách quan, chính xác.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC đến CCVC, người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền.

6. Gắn kết quả CCHC với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Cải cách thể chế (áp dụng đối với nội dung theo dõi thi hành pháp luật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của Sở GTVT)

a) Mục tiêu

Hoàn thành 100% các nhiệm vụ của Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

b) Nhiệm vụ

- Kịp thời triển khai các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thời gian, nội dung văn bản đảm bảo tính ổn định, khả thi, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Sở.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

+ Đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tăng cường tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhất của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tăng cường kiểm tra, rà soát các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành pháp luật như:

+  Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực giao thông vận tải.

+ Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023, trong đó chú trọng đến công tác thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trên các phương tin đại chúng; giải quyết hiệu quả, dứt điểm các kiến nghị, vụ việc phản ánh về tình hình thi hành pháp luật tại Sở, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính ( TTHC)

a) Mục tiêu: Phấn đấu hết năm 2023:

- Tối thiểu 80% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; 100% TTHC cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến toàn phần và một phần mức độ 3 và 4 bình quân đạt tối thiểu 30%.

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 80%.

b) Nhiệm vụ

- Kiểm soát chặt chẽ việc công bố, ban hành các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Rà soát, đơn giản hóa quy định TTHC:

+ Rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; xây dựng phương án đề xuất, tham mưu loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

+ Rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa, loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp trong quy trình giải quyết một TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

- Kịp thời cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện.

- Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

- Tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC:

+ Rà soát, công bố danh mục TTHC bắt buộc phải thực hiện liên thông.

+ Hoàn thiện các quy trình TTHC liên thông, đảm bảo rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong từng bước của quy trình giải quyết TTHC.

+ Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong giải quyết TTHC.

+ Rà soát, đơn giản hóa quy trình liên thông giải quyết công việc, đảm bảo cắt giảm đáng kể thời gian và giảm số lần đi lại cho người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

a) Mục tiêu

100%  đơn vị thực hiện việc xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành thuộc lĩnh vực quản lý.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ đảm bảo đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án của Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

4. Cải cách chế độ công vụ

a) Mục tiêu

100% tiếp tục thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; trên 95% trở lên các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt.

b) Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý đội ngũ CCVC theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC,  khích lệ CCVC học tập và tự học tập để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ CCVC chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính văn hóa công vụ. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các phòng, đơn vị về công tác CCHC gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác đánh giá và xếp loại chất lượng CCVC, NLĐ.

5. Cải cách tài chính công

a) Mục tiêu

100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đảm bảo đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan tới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

- Xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở cho việc ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

a) Mục tiêu

Xây dựng và thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Đảm bảo 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật); 100% thông tin về hoạt động của cơ quan nhà nước được cung cấp đầy đủ trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định; 100%  hồ sơ giải quyết TTHC thông qua hệ thống một cửa điện tử (không bao gồm các thủ tục có quy định riêng), Cổng dịch vụ công của tỉnh.

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng; các phòng, đơn vị chủ động thực hiện kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Sở và lĩnh vực chuyên ngành.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức 4 của ngành trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo hướng thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai rà soát dữ liệu TTHC trên cơ sở khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương; tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu trong thực hiện TTHC trên môi trường mạng;

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC theo lộ trình đề ra;

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở sử dụng hiệu quả các ứng dụng đã triển khai: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công,… bảo đảm an toàn thông tin khi trao đổi văn bản trên môi trường mạng và phần mềm quản lý chuyên ngành;

- Duy trì cập nhật, thực hiện công tác báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo chung của tỉnh, thực hiện công tác báo cáo của tỉnh qua Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia;

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ về tập huấn, bồi dưỡng tạo nâng cao hiểu biết, kỹ năng chuyển đổi số, an toàn thông tin cho công chức và cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin cho người dân trên các phương tiện truyền thông.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các; sự phối hợp của các phòng, đơn vị đặc biệt các phòng trực tiếp có TTHC, tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, của đội ngũ CCVC trong thực thi công vụ.

2. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở GTVT; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực CCHC. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã xây dựng tại Kế hoạch CCHC năm 2022 đối với các phòng, ban, đơn vị tại kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

3. Đề cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, các phòng, ban, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở phạm vi cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Gắn chế độ trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thi hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen, thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CCVC trong thực thi nhiệm vụ.

4. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CCVC đối với công tác CCHC. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CCVC bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, kỹ năng thực thi công vụ của đội ngũ công chức chuyên trách CCHC, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, công chức thực hiện giải quyết TTHC.

5. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ, nâng cao trách nhiệm giải trình. Đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những công chức, viên chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức và công dân. Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích CCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2023; huy động các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức viên chức người lao động trong ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trong thực thi công vụ; để người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung CCHC của Đảng, Nhà nước theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đối với những nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thì kinh phí được cân đối sử dụng trong nguồn kinh phí ngân sách được UBND tỉnh giao năm 2023. Huy động các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện có hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu Sở GTVT trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm kế hoạch đã đề ra.

2. Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phối
hợp với Văn phòng Sở triển khai, thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch CCHC trong cơ quan năm 2023, Thực hiện báo cáo CCHC định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu gửi Văn phòng Sở tổng hợp đúng quy định.

3. Văn phòng Sở

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở về kinh phí và các giải pháp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác CCHC theo mục tiêu đề ra; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Lãnh đạo Sở về các biện pháp cần thiết để thực hiện có hiệu quả và đồng bộ.

- Thực hiện báo cáo CCHC định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

- Tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả.

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị theo nhiệm vụ của Kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Sở làm căn cứ phục vụ công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng năm 2023.

Trên đây là kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải (Có phụ lục triển khai nhiệm vụ cụ thể kèm theo)./.

Nguồn Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4