Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải năm 2023
Lượt xem: 42

Căn cứ Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong Hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2023-2025.

 Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả, không ngừng chất lượng công tác KSTTHCvà truyền thông về KSTTHC của Sở GTVT. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác KSTTHC năm 2023 của Sở nói riêng và công tác CCHC năm 2023 của tỉnh nói chung.

- Huy động sự tham gia tích cực của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của Sở GTVT.

- Đề cao trách nhiệm của công chức lãnh đạo trong việc thực hiện KSTTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về KSTTHC, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện KSTTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, đẩy mạnh việc duy trì thực hiện giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

2. Yêu cầu

- Công tác KSTTHC và truyền thông về KSTTHC phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng thời gian quy định và có hiệu quả.

- Phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác KSTTHC và truyền thông về KSTTHC; trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Có Phụ lục kèm theo)

1. Nâng cao chất lượng công tác KSTTHC và truyền thông về KSTTHC; Tiến hành đánh giá tác động TTHC đối với các TTHC được quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh do Sở GTVT tham mưu xây dựng (nếu có); trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ GTVT, kịp thời rà soát và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT.

2. Duy trì niêm yết công khai, minh bạch các TTHC thuộc lĩnh vực GTVT bằng nhiều hình thức thiết thức và thích hợp để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, dễ hiệu và dễ thực hiện.

3. Thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC để đề xuất các phương án đơn giản hóa và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực GTVT.

4. Cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời các Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC lên trang thông tin điện tử của Sở GTVT.

5. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại trụ sở làm việc và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở GTVT.

6. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng và theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về KSTTHC, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thực hiện tốt chế độ báo cáo về KSTTHC theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

8. Quan tâm, tạo điều kiện cử công chức phụ trách CCHC, KSTTHC của Sở tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ KSTTHC do cơ quan có thẩm quyền tổ chức; Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức thực hiện TTHC.

9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình KSTTHC và thực hiện giải quyết, trả kết quả TTHC.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KSTTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Sở GTVT năm 2023 (nếu có phát sinh) được sử dụng từ kinh phí chi thường xuyên năm 2023 của Sở GTVT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GTVT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch KSTTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Sở GTVT năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng phòng và đơn vị.

2. Giao Văn phòng Sở đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng, đơn vị kịp thời phản ánh để Sở GTVT (qua Văn phòng Sở) xem xét và chỉ đạo giải quyết cụ thể./.

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SGTVT ngày      tháng 01 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Kết quả

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

 

1

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023 của Sở GTVT

Văn phòng

Các phòng, đơn vị thuộc Sở,

- Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023 của Sở GTVT được ban hành;

- Các nội dung của Kế hoạch được triển khai đầy đủ.

- Ban hành và triển khai Kế hoạch này đến các phòng, đơn vị trong tháng 01 năm 2023;

 

 

 

- Thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch thường xuyên trong năm 2023.

 

2

Ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC hoặc các nhiệm vụ có liên quan đến việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Văn phòng

Các phòng, đơn vị thuộc Sở,

Các văn bản được ban hành

Khi có văn bản đôn đốc của cơ quan cấp trên

 

II

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC

 

1

Kịp thời dự thảo các Quyết định công bố TTHC đối với các TTHC được quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật do Sở GTVT chủ trì tham mưu xây dựng và dự thảo các Quyết định công bố Danh mục TTHC đối với các TTHC đã được Bộ GTVT công bố

Các phòng thuộc Sở (phòng được giao chủ trì xây dựng dự thảo văn bản hoặc TTHC thuộc lĩnh vực phòng được giao phụ trách)

Văn phòng tổng hợp đề xuất UBND tỉnh ban hành

Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công bố TTHC/Quyết định công bố Danh mục TTHC (có gửi kèm dự thảo Quyết định công bố).

 

Thường xuyên

 

III

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

 

1

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC theo đúng quy chế một cửa, một cửa liên thông đã ban hành đối với TTHC

Phòng chuyên môn

Các phòng, đơn vị thuộc Sở,

100% hồ sơ đề nghị giải quyết được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo quy chế một cửa, một cửa liên thông đã ban hành

Thường xuyên

 

2

Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Phòng chuyên môn

Các phòng, đơn vị thuộc Sở,

100% hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Thường xuyên

Chỉ xét đối với các TTHC đã được công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

3

Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy trình, quy định theo đúng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích

Các phòng, đơn vị thuộc Sở,

Văn phòng

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được trả đúng hạn (thể hiện trên hệ thống VNPT-iGate)

Thường xuyên

 

IV

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

 

1

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định TTHC (nếu có)

Văn phòng

Các phòng thuộc Sở

Số phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận đúng quy định

Thường xuyên

 

2

Xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định TTHC (nếu có) đối với các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trực tiếp tại Sở GTVT hoặc do Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến

Các phòng thuộc Sở theo nhiệm vụ được giao

Văn phòng

Văn bản trả lời

Thường xuyên

 

3

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP (đã sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Sở GTVT (thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng)

Các phòng thuộc Sở theo nhiệm vụ được giao

Văn phòng

Mục tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Sở GTVT (thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng) được duy trì hoạt động

Thường xuyên

 

V

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC (thực hiện theo kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh)

 

1

Xây dựng và thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt

Văn phòng

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Kế hoạch

Kế hoạch ban hành trong quý I/2023

 

2

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và đề xuất phương án đơn giản hóa (nếu có)

Văn phòng

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Báo cáo Rà soát phê duyệt danh mục TTHC nội bộ và TTHC liên thông

Theo yêu cầu kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

 

3

Rà soát phê duyệt danh mục TTHC nội bộ và TTHC liên thông

Văn phòng Sở chủ trì đôn đốc

Các phòng, đơn vị thuộc Sở có TTHC thực hiện rà soát đề xuất

Báo cáo/Quyết định

Theo yêu cầu kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

 

VI

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯƠNG ĐIỆN TỬ

 

1

Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC lên trang thông tin điện tử của Sở (văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; hoạt động của tỉnh, đơn vị liên quan đến công tác kiểm soát TTHC)

Văn phòng Sở thực hiện đăng tải

Các phòng, đơn vị có TTHC thực hiện hỗ trợ nội dung

Tin, bài về kiểm soát TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở; tài liệu Thông tin GTVT

Thường xuyên

 

VII

CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO

 

1

Tự kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ Kiểm soát TTHC tại Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Báo cáo kết quả tự kiểm tra (lồng ghép trong Báo cáo kiểm soát TTHC hàng quý)

Quý II Năm 2023

 

3

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường mạng theo định kỳ hàng quý và năm theo đúng thời gian quy định (bản cứng hoặc bản sử dụng chữ ký số trên hệ thông VNPT-iOffice). Đồng thời thực hiện trên Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Báo cáo được gửi đúng thời gian quy định

Thực hiên theo thời gian quy định của cơ quan quản lý và UBND tỉnh yêu cầu

 

IX

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC THEO SỰ CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ UBND TỈNH

 

1

Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Phòng chuyên môn có TTHC thực hiện qua dịch vụ BCCI

Văn phòng Sở

Số hồ sơ thực hiện qua dịch vụ BCCI

Thường xuyên

 

2

Duy trì cung cấp thực hiện việc giải quyết, trả kết quả TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (trên hệ thống VNPT-iGate)

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Văn phòng Sở

Số hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Thường xuyên

 

4

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung có liên quan đến việc vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia; rà soát, đề nghị sửa đổi dịch vụ công các mức độ (nếu có)

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Theo văn bản đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

 

 

* Lưu ý: Nếu các nhiệm vụ có phát sinh kinh phí thực hiện thì nguồn kinh phí được sử dụng từ kinh phí chi thường xuyên năm 2023 của Sở GTVT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4