Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 640
  • Trong tuần: 4 141
  • Tổng lượt truy cập: 423036
  • Tất cả: 982
Đăng nhập
Sở GTVT Cao Bằng đẩy mạnh thực hiện CCHC trên tất cả các nội dung, lĩnh vực của công tác CCHC năm 2022
Lượt xem: 253

Sở GTVT Cao Bằng đẩy mạnh thực hiện CCHC trên tất cả các nội dung, lĩnh vực của công tác CCHC năm 2022

Xác định CCHC là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của ngành và của tỉnh, Sở GTVT đã đẩy mạnh thực hiện CCHC trên tất cả các nội dung, lĩnh vực của công tác CCHC. Năm 2022 đã đạt được một số kết quả đáng kể. cụ  thể:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC):

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch: Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Kế hoạch triển khai cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC),  tuyên truyền CHCC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022[1] trong đó đó tiếp tục xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2022 là đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong CCHC; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động công vụ, CCHC tập trung đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ Bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức thực hiện TTHC.

- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 1929/KH-UBND ngày 27/7/2022 về việc triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2022: Sở GTVT đã ban hành kế hoạch Để khắc phục[2] những tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến Cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng và của Sở GTVT năm 2022.

- Những mô hình, sáng kiến trong CCHC đã được triển khai, áp dụng (nêu rõ sáng kiến, kết quả sau khi áp dụng): Năm 2022 Sở GTVT có 01 sáng kiến vận dụng các giải pháp gắn kết các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với lĩnh vực văn thư lưu trữ. Sau khi triển khai đã góp phần mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tại đơn vị cụ thể là lưu trữ điện tử.

- Công tác CCHC của Sở đã được Ban lãnh đạo chỉ đạo gắn liền với công tác thi đua khen thưởng, thực hiện sáng kiến CCHC gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, doanh nghiệp: Sở GTVT đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực GTVT[3].

- Các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh: Sở GTVT đã xây dựng và ban hành kế hoạch giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tích hợp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở DDCI.[4]

- Mức độ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022: Tổng số nhiệm vụ đã thực hiện và hoàn thành theo tiến độ ước đạt 96%[5]: Cụ thể hoàn thành 27/28 nhiệm vụ (nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Sở GTVT quản lý).

2. Kiểm tra cải cách hành chính

Sở GTVT đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, ban, đơn vị (nội dung xây dựng được ban hành tại phụ lục các nhiệm vụ thực hiện của kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022) thông qua việc giải quyết các công việc được giao, nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước. Thường xuyên đôn đốc các phòng, đơn vị rà soát, đánh giá TTHC của đơn vị để kịp thời báo cáo đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa, khắc phục kịp thời những hạn chế khi giải quyết TTHC.

Sở đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp, yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị trực tiếp có liên quan rà soát và báo cáo.

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc kết luận, báo cáo khắc phục theo đề xuất kiến nghị của đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh Cao Bằng làm việc tại Sở ngày 13/10/2022 và báo cáo theo đúng quy định[6].

3. Công tác thông tin, tuyên truyền:

Ngay từ đầu năm Sở GTVT đã ban hành kế hoạch tuyên truyền[7] cải cách hành chính của Sở năm 2022 với mục đích tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của Sở trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch của tỉnh và của Sở GTVT đã ban hành.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính của Sở thực hiện dưới nhiều hình thức , chú trọng lồng ghép việc tuyên truyền công tác CCHC với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất của Chính quyền và các cuộc họp chi, đảng bộ… tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, quần chúng về chủ trương CCHC của nhà nước, của tỉnh theo từng giai đoạn và hàng năm.

Thực hiện tuyên truyền CCHC trên cổng thông tin điện tử của Sở, fanpage Sở giao thông vận tải Cao Bằng trên face book, Trực tiếp trả lời các thắc mắc của cá nhân thông qua tin nhắn góp phần giải đáp và hướng dẫn người dân tiếp cận nhanh chóng đến cách thức thực hiện và thời gian thực hiện TTHC.

 Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin điện tử của cơ quan Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin về CCHC nói chung và thủ tục hành chính nói riêng.

Sở GTVT đang xây dựng tài khoản zalo của Sở để kết nối trực tiếp với người dân và sử dụng từ khóa ngắn gọn, dễ hiểu giúp cá nhân tập thể tra cứu vể TTHC nhanh nhất.

Sở đã ban hành văn bản tuyên truyền gửi các cơ quan, ban ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến[8], hình thức BCCI của Sở GTVT tới các cơ quan, ban, ngành và các địa phương trên toàn tỉnh. Bắt đầu từ ngày 15/9/2022 Sở Giao thông vận tải thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến đối với 04 TTHC.

Tiếp tục tăng cường, phối hợp các cơ quan truyền thông như Đài PTTH Cao Bằng, Báo Cao Bằng đăng tải các bài viết[9] và sử dụng trang TTĐT của Sở để tuyên truyền hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC “Cấp đổi Giấy phép lái xe” do ngành GTVT cấp.

4. Thực hiện các nhiệm vụ được, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Lãnh đạo Sở thường xuyên bám sát Chương trình công tác của UBND tỉnh,
các Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao[10]

Về thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống Báo cáo Văn phòng Chính phủ (https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn/): Sở GTVT Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo[11], nội dung báo cáo trên Hệ thống Báo cáo Văn phòng Chính phủ do Trung tâm phục vụ hành chính công là đầu mối tổng hợp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC

1. Cải cách thể chế

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật. Kết quả xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải[12].

Hiện tại, Sở GTVT đang tiến hành thực hiện đánh giá kết quả triển khai thực hiện, sau khi đánh giá tiếp tục thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng VBQPPL theo quy định và chờ thông qua vào kỳ họp HĐND cuối năm. Sở đang đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy định tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, dự kiến thời gian trình UBND tỉnh thông qua trong tháng 12/2022.

- Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của cơ quan, đơn vị:

+ Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện: Trên cơ sở các kế hoạch PBGDPL của Hội đồng PBGĐPL tỉnh, của Sở Tư pháp, phân công nhiệm vụ trong kế hoạch, các văn bản cấp trên về phổ biến văn bản mới hay bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, Sở GTVT thực hiện công tác phối hợp, ban hành các kế hoạch triển khai tuyên truyền pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện, văn bản rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và tham mưu, đề xuất tuyên truyền các văn bản mới được ban hành, rà soát các văn bản pháp luật không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.

+ Nội dung, hình thức thực hiện: Tuyên truyền trên Website của Sở GTVT; tuyên truyền qua các Bản tin, thông tin, tạp chí của các ngành, đoàn thể; phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB; phổ biến pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp hội nghị liên quan; tuyên truyền bằng hình thức niêm yết pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu...

+ Nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật: Chủ yếu sử dụng các cán bộ phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Kinh phí dành cho công tác PBGDPL: Sử dụng cơ sở vật chất hiện có của Sở GTVT đảm bảo đáp ứng yêu cầu để thực hiện triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho CB, CC, VC, NLĐ và sử dụng kinh phí thường xuyên của đơn vị để tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến theo kế hoạch đề ra.

Đến thời điểm kiểm tra, Sở đã ban hành 03 văn bản để tuyên truyền triển khai, hướng dẫn thuộc lĩnh vực GTVT[13].

Kết quả theo dõi thi hành pháp luật: Việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở GTVT[14] đảm bảo đúng thời gian và bám sát vào Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022. Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hìnhTHPL được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Sở GTVT quản lý và các lĩnh vực liên quan.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

Để thực hiện, triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính Sở GTVT đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch về kiểm soát TTHC năm 2022 của Sở Giao thông vận tải:

 (i) Ban hành kịp thời các kế hoạch[15] văn bản chỉ đạo, điều hành[16], văn bản đôn đốc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị đặc biệt chú trọng công tác số hóa thủ tục hành chính và số hóa kết quả giải quyết TTHC;

(ii) Kiểm soát chặt chẽ về quy định hành chính: Hoàn thành đảm bảo thời gian các văn bản góp ý cho dự thảo văn bản QPPL;

(iii) Công bố, công khai TTHC:  Năm 2022 Đã tham mưu UBDN tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trình UBND tỉnh theo Quyết định 155/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải[17] (trong đó: công bố mới 19 TTHC; sửa đổi bổ sung 06 TTHC. Bãi bỏ 04 TTHC, thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 20 TTHC, qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 18 TTHC; mức độ 4: 02 TTHC); Hiện nay đang rà soát và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh đổi với danh mục TTHC do Bộ GTVT công bố thuộc lĩnh vực hàng hải.

(iv) Sở GTVT đã thực hiện rà soát và báo cáo UBND tỉnh đối với danh mục 11 TTHC lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phục thuộc địa giới hành chính[18].

(v) Sở đã ban hành văn bản tuyên truyền gửi các cơ quan, ban ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến[19], hình thức BCCI của Sở GTVT tới các cơ quan, ban, ngành và các địa phương trên toàn tỉnh. Bắt đầu từ ngày 15/9/2022 Sở Giao thông vận tải thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến đối với 04 TTHC. Tiếp tục tăng cường, phối hợp các cơ quan truyền thông như Đài PTTH Cao Bằng, Báo Cao Bằng đăng tải các bài viết[20] và sử dụng trang TTĐT của Sở để tuyên truyền hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC “Cấp đổi Giấy phép lái xe” do ngành GTVT cấp.

(vi) Giải quyết hồ sơ TTHC trên, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:

Sở GTVT có 102/105 danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đạt tỷ lệ 96,97% (Sở GTVT có 03 TTHC thuộc lĩnh vực đăng kiểm do đặc thù nên trực tiếp thực hiện tại đơn vị). Do đó số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thực tế so với số hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoàn toàn đúng.

- Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 01/105 đạt tỷ lệ 1,0%.

- Số TTHC được thực hiện qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử: Đến thời điểm hiện nay Sở đã đưa vào thực hiện được 102/105 TTHC.

- Số TTHC đã được tích hợp 100% TTHC mức độ 3, 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng, tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia (66 TTHC mức độ 3, 26 mức độ 4, 13 mức độ 2)

Thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; văn bản số 2981/VP-TTPVHCC ngày 17/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện TTHC toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công[21]. Sở GTVT đã bố trí nhân sự đủ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ để giải quyết TTHC tại Trung tâm từ ngày 01/12/2022.

- Về kết quả giải quyết TTHC tính từ ngày 05/12/2021đến 04/12/2022 (Lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm và thủy nội địa) như sau:

Số hồ sơ nhận giải quyết: 15.584 hồ sơ (cấp mới GPLX các hạng 4.216 hồ sơ)

Số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn và trước hạn: 15.553 hồ sơ (hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 159 hồ sơ; Số lượng hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 14 hồ sơ;

Số hồ sơ quá hạn 17 hồ sơ;

Tỷ lệ đúng hạn đạt 99.7%.

Đánh giá tình trạng hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn, quá hạn: Năm 2022, Sở GTVT có 17 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0.3%. Việc tạm dừng hoặc huỷ hồ sơ được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

- Sử dụng ký số hồ sơ TTHC trên Hệ thống, các file đính kèm thành phần hồ sơ: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc số hóa hồ sơ TTHC, Sở GTVT đã ban hành văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện từ ngày 01/7/2022.  Sở đã đăng ký cấp chứng thư số đối với công chức tiếp nhận TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công và công chức của các phòng chuyên môn trực tiếp thụ lý, giải quyết TTHC của Sở.

(vii) rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: Tổ chức rà soát đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: Rà soát 105 danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT về các quy định hành chính, tính phù hợp, các quy định vướng mắc ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi rà soát không danh mục TTHC quy định vướng mắc ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh[22]; đề xuất 29 danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo nguyên tắc “04 tại chỗ” và 04 TTHC thực hiện tiếp nhận theo hình thức trực tuyến.

Năm 2022 không có phản ánh kiến nghị về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

(viii) triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Sở GTVT có 105 danh mục TTHC được công bố; trong đó Số TTHC phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích là 03 TTHC ( tiếp nhận được 22 hồ sơ). Thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 394 hồ sơ).

3. Về cải cách tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. Hiện nay, Sở GTVT có 04 phòng (Văn phòng, Thanh tra, phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái và phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Quản lý giao thông); 02 đơn vị trực thuộc (Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Trung tâm Đang kiểm xe cơ giới 11.01S). Bên cạnh đó, Sở cũng đang quản lý 01 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án Tuyến tránh thành phố Cao Bằng trực thuộc Sở, trên cơ sở các văn bản[23] của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc rà soát, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: Sở đang duy trì thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị theo Quyết định số 70/QĐ-SGTVT ngày 31/5/2019, sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bên trong năm 2019. Hiện nay, Sở đang tiếp tục rà soát, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế.

- Việc xây dựng các quy chế tại đơn vị: Sở đang tiến hành xây dựng lại Quy chế làm việc của đơn vị và của các đơn vị trực thuộc theo Kế hoạch số 1791/KH-SGTVT ngày 22/7/2022 về Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 07/6/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề tự soi, tự sửa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biễn, tự chuyến hóa giai đoạn 2022 2025.

- Việc quản lý, sử dụng biên chế: Số biên chế được giao năm 2022 là 46 biên chế công chức, 09 hợp đồng lao động và Sở đã thực hiện phân bổ biên chế thuộc Khối Văn phòng Sở, Thanh tra Sở theo đúng quy định. Biên chế có mặt 38/46, hiện nay Sở đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng 07 biên chế vào các vị trí việc làm còn thiếu tại các phòng chuyên môn và Thanh tra Sở.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Số lượng công chức tại cơ quan, đơn vị đến thời điểm báo cáo là: 38/46 người. Trong đó, công chức có trình độ sau Đại học là: 06 người, Đại học: 32 người.

+ Số lượng người lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là: 09 người;

+ Số lượng, viên chức và hợp đồng lao động các đơn vị sự nghiệp (không được giao biên chế) đến thời điểm báo cáo là: 33 người.

+ Tổng số công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (thuộc thẩm quyền thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm) là: 12 công chức, viên chức.

- Về kết quả thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Tính đến thời điểm báo cáo không có công chức, viên chức nghỉ theo chế độ.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC: Sở đã ban hành Kế hoạch số 3876/KH-SGTVT ngày 31/12/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022. Đến thời điểm báo cáo, Sở đã cử được 36 lượt công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: Cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) năm học 2022-2023: 03 công chức, viên chức; Trung cấp lý luận chính trị: 03 công chức, viên chức; Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên: 03 công chức, viên chức; chuyên viên chính: 12 công chức, viên chức; chuyên viên cao cấp: 01 công chức; Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng: 11 công chức, viên chức; Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3: 03 công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công

- Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư: Trong năm 2022 Sở được giao vốn trả nợ chi đầu tư xây dựng cơ bản số tiền 4,205 tỷ đồng, quý I đã thực hiện giải ngân 100% theo kế hoạch.

- Ngày 24 tháng 6 năm 2022 Sở Giao thông vận tải đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 1554/TTr-SGTVT trình UBND tỉnh về việc Về việc đề nghị giao quyền tự chủ tài chính và phân loại mức tự chủ năm 2022, giai đoạn năm 2022 – 2025, đang chờ ý kiến thẩm định của UBND tỉnh. Hiện nay Sở đang áp dụng Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ; triển khai biên chế, kinh phí theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh giao cho Sở giao thông vn tải và các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2017-2020.

- Sở đã xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 theo đúng quy định nhằm chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý, hiệu quả để nâng cao hiệu suất lao động tạo điều kiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

-  Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; sau khi được giao dự toán ngân sách hàng năm, Sở đã thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã được UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về giao quyền tự chủ năm 2021, giai đoạn 2021-2025 cho Ban quản lý Bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về giao quyền tự chủ năm 2022, giai đoạn 2022-2025 cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 11-01S trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

* Văn bản chỉ đạo, điều hành:

Sở GTVT đã Ban hành kế hoạch[24] phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 và tổ chức thực hiện.

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng CNTT phục vụ công tác chuyên môn tại cơ bản được đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định. Sở có 01 chuyên viên phụ trách về Công nghệ thông tin. Khả năng, kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức của Sở đáp ứng yêu cầu công việc. Trong năm 2022 Sở đã cử cán bộ công chức, viên chức tham gia đầy đủ các khóa tập huấn về công nghệ thông tin do UBND tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông tổ chức.

* Kết quả thực hiện trong năm 2022:

- 100% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, văn bản gửi đến được luân chuyển trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử. Các văn bản của được xử lý, có ký số ban hành đến các cơ quan, đơn vị thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. 100% cán bộ, công chức được đăng ký và sử dụng thư điện tử công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm tại cơ quan, đơn vị như phần mềm chuyên ngành[25], Quản lý tài sản, phần mềm kế toán, hệ thống họp hội nghị trực tuyến, phần mềm họp không giấy, phần mềm igate Cao Bằng, phần mềm chữ ký số, Hệ thống một cửa điện tử dùng chung igate Cao Bằng; phản ánh kiến nghị Cổng dịch vụ công quốc gia; phản ánh kiến nghị tỉnh Cao Bằng, Hệ thống báo cáo tỉnh Cao Bằng, Hệ thống báo cáo Văn phòng Chính phủ...

- Trang thông tin điện tử của Sở hiện đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, đảm bảo là kênh thông tin quan trọng kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền cơ quan. Duy trì, cập nhật thông tin hoạt động của ngành lên trang tin điện tử của Sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, trao đổi công việc; hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT –iOffice; phần mềm cấp, đổi giấy phép lái xe; phần mềm cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải và cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu; dịch vụ công cấp độ 3 đối với đổi GPLX các hạng và dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải và cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu được duy trì thực hiện. Tuy nhiên việc cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là không thường xuyên, mà chủ yếu thực hiện theo phương thức nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa. 

- Tổng số văn bản từ ngày 01/01/2022 ngày 30/11/2022 Sở đã tiếp nhận 11.241 văn bản đến (10.802 văn bản đến hoàn toàn bằng điện tử); ban hành 2.965 văn bản đi; 100% văn bản đi được ban hành dưới dạng điện tử và ký số.

- Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban  nhân tỉnh Cao Bằng về ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Sở GTVT đã thực hiện rà soát và ban hành thông báo 04 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở chỉ tiếp nhận theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng.

- Thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Sở GTVT thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo dự toán kinh phí được giao

- Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ được tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt ít nhất 50% theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số: Sở đã duy trì thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 đối với đổi GPLX các hạng và DVCTT cấp độ 4 đối với cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải và cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu. đến hết ngày 06/10/2022 Sở GTVT tiếp nhận 137 hồ sơ theo hình thức trực tuyến. do nhiều nguyên nhân khác nhau, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan tâm, tiếp cận thực hiện. Người dân và doanh nghiệp vẫn còn tâm lý “chắc ăn” nên chỉ thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch[26] duy trì thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở GTVT năm 2022.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Nhìn chung, công tác CCHC được Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra được triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch cụ thể:

- Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ đối với TTHC không còn phù hợp hoặc khi có điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực ngành, bổ sung kịp thời để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh ra Quyết định điều chỉnh bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Thủ tục hành chính của từng loại công việc được niêm yết công khai tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định, đồng thời giám sát việc thực hiện giải quyết việc làm của công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

2. Hạn chế

- Việc sắp xếp, bố trí, tăng cường nhân sự có năng lực tại bộ phận một cửa (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh) còn gặp nhiều khó khăn do việc tuyển dụng công chức chưa được kịp thời tại một số vị trí việc làm sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong;

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 thấp và tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đạt tỷ lệ thấp do các tổ chức, cá nhân đa số chỉ thực hiện tiếp nhận trực tiếp và trả kết quả trực tiếp.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

- Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các TTHC theo định hướng đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, chứng từ; cắt giảm thời gian giải quyết, nâng số thủ tục giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4; thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nâng cao chất lượng, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức;

- Hiện đại hóa quản lý tài chính công gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều phương diện, như Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc theo quy định; các hệ thống ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản công;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính; nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử văn bản trên môi trường mạng; sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi công việc của công chức, viên chức; thực hiện cung cấp DVCTT, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4;

- Có hình thức phù hợp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở các lĩnh vực có nhiều giao dịch phát sinh.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Tăng cường nâng cao nhận thức về CCHC, chuyển đổi số cho công chức, viên chức.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhiệm vụ chuyển đổi số tại các Sở, ngành; tăng cường hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tham mưu, theo dõi, thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tăng cường các hình thức tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ thực hiện các giao dịch của DVCTT cấp độ 4 trên toàn tỉnh.

Nguồn: Văn phòng Sở[1]) Kế hoạch số 53/KH-SGTVT ngày 07/01/2022 về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022; Kế hoạch số 56/KH-SGTVT ngày 07/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022 của Sở  GTVT; Kế hoạch số 52/KH-SGTVT ngày 07/1/2022 về  tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở GTVT.

[2]) Kế hoạch số 1955/KH-SGTVT ngày 05/8/2022 về triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến CCHC tỉnh Cao Bằng và của Sở GTVT năm 2022.

[3] KH 2303/KH-SGTVT ngày 14/9/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

[4]) KH số 2230/KH-SGTVT ngày  06/9/2022 giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tích hợp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở DDCI.

[5]) Công tác CCHC được Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên 97% các công việc đề ra được triển khai và hoàn thành đảm bảo kế hoạch đã được phê duyệt bao gồm 28 nhiệm vụ tập trung các nội dung: Cải cách thể chế (3 nhiệm vụ), Cải cách hành chính (11 nhiệm vụ), Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2 nhiệm vụ) Cải cách chế độ công vụ (3 nhiệm vụ), Cải cách tài chính công (1 nhiệm vụ);  Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số (6 nhiệm vụ), công tác chỉ đạo điều hành (2 nhiệm vụ).

[6] Báo cáo số 3136/BC-SGTVT ngày 29/11/2022 của Sở GGTVT về thực hiện tình hình thực hiện, xử lý các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại Sở Giao thông vận tải Cao Bằng

[7]) Kế hoạch số 52/KH-SGTVT ngày 07/1/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022 của Sở GTVT.

[8]) Văn bản số 2301/SGTVT-VP ngày 14/9/2022 về việc tăng cường sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, hình thức BCCI.

[9] Bài viết Trên Báo Cao Bằng (2543) chuyên mục “Chính trị - xã hội” với nội dung: Ngành GTVT hiện đại hóa quy trình xử lý TTHC” số ra ngày 16/11/2022

[10]Theo báo cáo 2658/BC-SGTVT ngày 17/10/2022 về Tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2022và ước 02 tháng cuối năm của Sở GTVT;

[11]) SGTVT đã khởi tạo 03 tài khoản để thực hiện theo quy định (tài khoản nhập liệu; tài khoản của Lãnh đạo Sở để phê duyệt báo cáo; tài khoản Văn thư để gửi báo cáo. Các báo cáo đã ban hành trên Hệ thống có chữ ký số của Lãnh đạo Sở và chứng thư;

[12]) Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

[13]) Trích số liệu báo cáo Phòng KHKT & QLGT ngày 06/10/2022: (1) Văn bản số 277/SGTVT&KHKT&QLGT ngày 14/02/2022 về việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường bộ (2) Văn bản số 387/SGTVT-KHKT&QLGT ngày 28/02/2022 phổ biến, triển khai thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (3) Văn bản số 420/SGTVT-KHKT&QLGT ngày 03/3/2022 về việc hướng dẫn tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Quốc hội khóa XV tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

[14]) Kế hoạch số 493/KH-SGTVT ngày 10/3/2022 của Sở GTVT Cao Bằng về Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022.

[15]) Kế hoạch số 53/KH-SGTVT ngày 07/1/2022 về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022; Kế hoạch số 56/KH-SGTVT ngày
07/1/2022 về cải cách hành chính năm 2022 của Sở  GTVT; Kế hoạch số 52/KH-SGTVT ngày 07/1/2022 về  tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở GTVT; KH số 2135/KH-SGTVT ngày 24/8/2022 về Triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến Cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải năm 2022

[16]) Văn bản số 893/SGTVT-VP ngày 15/4/2022 Rà  soát bổ  sung các  TTHC đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 và triển khai  thực  hiện  Quyết  định  số 422/QĐ-TTg  ngày  04/4/2022  của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản 909/SGTVT-VP ngày 15/4/2022 Tăng cường công tác phối hợp thực hiện các báo cáo định kỳ của Sở GTVT Cao Bằng; 1320/SGTVT-VP ngày 01/6/2022 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Sở năm 2022; VB số 1619/SGTVT-VP ngày 01/7/2022 Đôn đốc triển khai Đề án 06 và thực hiện nhiệm vụ số hóa TTHC, hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Văn bản 1658/SGTVT-VP ngày 7/7/2022 Đôn đốc rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT; 1949/SGTVT-VP đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế công tác CCHC của Sở GTVT năm 2022; 2181/SGTVT-VP ngày 30/8/2022 Vè việc kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT; 2379/SGTVT-VP ngày 23/9/2022 rà soát cắt giảm thời hạn thực hiện TTHC; 2595/SGTVT-VP ngày 07/10/2022 danh mục TTHC có sử dụng phí và lệ phí;

[17]) Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc  lĩnh vực GTVT;

[18] Văn bản số 3158/SGTVT-VP ngày 01/12/2022 danh mục 11 TTHC lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phục thuộc địa giới hành chính;

[19]) Văn bản số 2301/SGTVT-VP ngày 14/9/2022 về việc tăng cường sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, hình thức BCCI.

[20] Bài viết Trên Báo Cao Bằng (2543) chuyên mục “Chính trị - xã hội” với nội dung: Ngành GTVT hiện đại hóa quy trình xử lý TTHC” số ra ngày 16/11/2022

[21] Văn bản 3067/SGTVT-VP ngày 24/11/2022 báo cáo tình hình thực hiện TTHC toàn bộ quy trình  tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công

[22]) Công văn số 2181/SGTVT-VP ngày 30/8/2022 Về việc kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT;

[23]) Quyết định số 1687/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2021 của Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Công văn số 13708/BGTVT-CQLXD ngày 23/12/2021 của Bộ GTVT về việc chấp thuận áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và Công văn số 338/UBND-GT ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về chủ trương thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án thuộc Sở Giao thông vận tải.

[24]) Kế hoạch số 2858/KH-SGTVT ngày 08/10/2021 về phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở GTVT;

[25]) Hệ thống thông tin quản lý vận tải, giám sát hành trình; phần mềm quản lý tài sản công, phần mềm quản lý cầu, phần mềm quản lý giấy phép lái xe;

[26] Kế hoạch số  3854/KH-SGTVT ngày 31/12/2021 của Sỏ GTVT duy trì thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở GTVT năm 2022

Tin khác
1 2 3