Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 4 151
  • Tổng lượt truy cập: 423046
  • Tất cả: 992
Đăng nhập
Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở
Lượt xem: 169

          Sở Giao thông vận tải  ban hành kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022 tại văn bản số 501/UBND-NC ngày 08/3/2022.

Ngày 26/9/2022 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 2418/KH-SGTVT về việc kiểm tra nội bộ việc chấp hành kỷ luâṭ, kỷ cương hành chính - văn hóa công vu ̣ của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng năm 2022. Nội dung kế hoạch như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá đúng tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (sau đây gọi tắt là đơn vị); tiếp tục nâng cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, thái độ giao tiếp ứng xử, giờ giấc làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng môi trường làm việc thân thiện vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý đối với các cá nhân, tập thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; đồng thời cổ vũ, động viên kịp thời các điển hình về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tiếp tục hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Cao Bằng đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

2. Yêu cầu

Việc kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, chính xác; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm; cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục.

Có kết luận, đánh giá rõ ràng, cụ thể những vấn đề về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị và kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các phòng, ban đơn vị và toàn thể Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải

2. Phương pháp kiểm tra

2.1. Thành lập Tổ kiểm tra

Giao Văn phòng Sở quyết định thành lập tổ kiểm tra.,

Số lượng tổ kiểm tra gồm 03 thành viên do Chánh Văn phòng làm tổ trưởng; thành viên của Đoàn gồm có: 01 chuyên viên phụ trách kỷ luật, kỷ cương hành chính - Văn phòng Sở - thư ký, Chuyên viên Thanh tra Sở - tổ viên.

2.2. Kiểm tra theo kế hoạch

- Văn Phòng Sở xây dựng lịch kiểm tra, thông báo đến các Phòng, ban, đơn vị, được kiểm tra, yêu cầu các đơn vị, xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra theo yêu cầu.

- Tổkiểm tra tiến hành nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan và ý kiến giải trình thêm từ các đơn vị. Kiểm tra thực tế tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Sở Giao thông vận tải.

- Tổ kiểm tra tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị đề xuất lãnh đạo xem xét, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

2.3. Kiểm tra đột xuất

- Tổ kiểm tra chủ động tiến hành kiểm tra thực tế, đột xuất không thông báo trước đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

- Tổ kiểm tra được lập biên bản báo cáo lãnh đạo Sở đối với đơn vị có cá nhân vi phạm (nếu có) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Đối với kiểm tra theo kế hoạch

1.1. Nội dung kiểm tra:

- Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong các đơn vị; việc phân công, bố trí công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng lịch công tác tuần, tháng.

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra.

- Việc thực hiện niêm yết công khai, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

1.2. Thời gian: Theo từng tháng. Bắt đầu từ tháng 10/2022. Thực hiện kiểm tra vào ngày đầu tiên của tuần thứ 3 hàng tháng.

1.3. Địa điểm: Tại trụ sở, phòng làm việc của đơn vị.

2. Đối với kiểm tra đột xuất

2.1. Nội dung kiểm tra:

- Việc chấp hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kiểm tra việc chấp hành quy chế, giờ giấc làm việc, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức tại nơi làm việc. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, nội quy làm việc của cơ quan, đơn vị; không tham gia các tệ nạn xã hội; không làm việc cá nhân như: chơi trò chơi điện tử, thể thao..., trong giờ hành chính; không sử dụng rượu, bia trong thời gian làm việc hành chính và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định.

- Kiểm tra đột xuất trong giờ hành chính tại các địa điểm có dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí....

2.2. Thời gian: Thường xuyên trong năm.

2.3. Địa điểm: Tại các đơn vị trực thuộc Sở hoặc tại các địa điểm có dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Sở quyết định thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Sau khi có Quyết định thành lập, Tổ kiểm tra có trách nhiệm xây dựng lịch kiểm tra cụ thể, thông báo và tiến hành kiểm tra.

Riêng đối với kiểm tra đột xuất, Tổ kiểm tra chủ động tiến hành kiểm tra không thông báo trước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị được kiểm tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí thành phần, địa điểm làm việc theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

3. Hàng năm, trước ngày 20/12 Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (Qua Sở Nội vụ) theo quy định

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở của Sở Giao thông vận tải; yêu cầu các đơn vị cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

 

Nguồn:  Văn phòng Sở

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3