Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 3 645
  • Tổng lượt truy cập: 423084
  • Tất cả: 688
Đăng nhập
Kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT
Lượt xem: 123

Kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa tại văn bản số 1737/UBND-TTPVHCC ngày 6/7/2022 về việc đôn đốc rà soát, đánh giá TTHC năm 2022.

Căn cứ phạm vi, nội dung rà soát, đánh giá TTHC theo quy định tại Điều 25, Điều 27 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, kết quả như sau:

1. Rà soát TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành: Tổng số TTHC đã rà soát: 112 TTHC trong đó: 73 TTHC lĩnh vực đường bộ; 03 TTHC lĩnh vực xây dựng, 33 TTHC lĩnh vực thủy nội địa, 03 TTHC lĩnh vực đăng kiểm (danh sách chi tiết phụ lục đính kèm).

2. Trong quá trình rà soát, Sở GTVT đã ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế. Sau rà soát không phát hiện các TTHC có quy định về thành phần hồ sơ; yêu cầu, điều kiện chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế.

3. Đến hết ngày 30/8/2022 chưa phát hiện TTHC có quy định hành chính vướng mắc, bất cập. Vì vậy, Sở GTVT không đề xuất thực hiện phương án đơn giản hóa đối với danh mục TTHC đang còn hiệu lực của Sở.   

 

Nguồn: Văn phòng Sở


Tin khác
1 2 3