Thông báo v/v giảm số chuyến xe khai thác tuyến vận tải khách cố định