Thông báo màu sơn bổ sung, biểu trưng (Logo) số điện thoại giao dịch của đơn vị KDVT Taxi