Thông báo v/v phù hiệu hết giá trị đối với xe kinh doanh vận tải