V/v tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền quảng bá thông tin khai thác Sàn giao dịch vận tải