v/v điều chỉnh phương án khai thác tuyến (điều chỉnh giờ xe chạy nhưng không tăng số chuyến) trên tuyến VTHKCĐLT Bắc Ninh đi Cao Bằng và ngược lại