Văn bản góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện QĐ số 07/2017/QĐ-TTg